Ο ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΥΜΑΧΕΙ ΤΟΝ ΕΧΘΡΙΚΟΝ ΣΤΟΛΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΚΩ