ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΪΑΣ

Ελαιογραφία, Ζωγράφος  Κωνσταντίνος