ΑΓΛΑΪΑ ΚΟΥΡΕΝΤΗ

Ατμόπλοιο, Φορτηγό πλοίο

Ελαιογραφία, Ζωγράφος  Θεοφίλου